AVÍS LEGAL

Tracosa Aduanas S.A. , (d’ara endavant Tracosa) amb domicili social a Avinguda del Paral·lel, 15, 2n, 08004 Barcelona, és una societat anònima espanyola, amb CIF número A58277807, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 23519, llibre 7356, Sec.2a, foli 76, full B-56990 inscripció 1a, titular d’aquest lloc web. Per contactar amb TRACOSA, preguem utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada o bé el número de telèfon (+34) 934 439 830.

 

I. OBJECTE

Aquestes Condicions d’Ús (d’ara endavant les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.tracosa.com (d’ara endavant el Lloc web) que TRACOSA posa a disposició dels usuaris que accedeixin a aquest lloc web amb la intenció de proporciona’ls-hi informació sobre productes i serveis propis i facilita’ls-hi el seu accés.

Per la naturalesa pròpia del lloc web, tots els apartats són accessibles al públic en general, respecte als quals TRACOSA desitja també complir les seves obligacions legals així com regular el seu ús. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les pàgines esmentades, als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura en que els hi pugui ser d’aplicació.

Per acabar, per la naturalesa pròpia d’aquesta Web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut d’aquestes Condicions Generals. Per aquest motiu, l’Usuari queda obligat a accedir a aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, i assumir que se li aplicaran les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

 

II. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis d’una manera diligent, correcta i lícita, i en especial, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se:

(a) d’utilitzar els Serveis d’una manera, amb una intenció o uns efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

(b) de reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o que estigui legalment permès;

(c) de realitzar qualsevol acte que es pugui considerar una vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a TRACOSA o a tercers;

(d) d’emprar els Serveis, i en especial, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Lloc web per a la remesa de publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com per a la comercialització o divulgació d’aquesta informació;

 

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui patir TRACOSA amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol obligació de les abans exposades així com de qualsevol altra obligació inclosa en aquestes Condicions Generals i/o exigida per la Llei amb relació a l’ús del Lloc web.

TRACOSA vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent i estarà legitimada per interrompre, per decisió pròpia, el Servei o per excloure a l’Usuari del Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes previstes en la legislació vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que, segons el parer de TRACOSA, resulti contrària a les Condicions Generals que regulen aquest Lloc web, a la Llei o a les normes establertes per TRACOSA o els seus col·laboradors o que puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de TRACOSA o dels seus col·laboradors.

Així mateix, TRACOSA es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es prestin a través del Lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, sia per raons tècniques, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

 

III. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc web com ara els texts, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són propietat exclusiva de TRACOSA o de tercers, els drets dels quals ostenta legítimament TRACOSA, i que per tant estan protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit l’ús de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació o alteració.

 

IV. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

TRACOSA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts pel accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o enllaços dels llocs enllaçats ni sobre la seva exactitud o fiabilitat. La funció dels enllaços que apareixen a TRACOSA és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. TRACOSA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés dels usuaris a aquests enllaços. Aquests Serveis de tercers són proporcionats pels propis tercers, per tant TRACOSA no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. Per tant, l’usuari ha d’extremar la prudència pel que fa a l’avaluació i utilització de la informació i dels serveis existents en els continguts de tercers.

 

V. TRACTAMENT DE DADES

D’altra banda, per a l’ús de determinats Continguts o Serveis, TRACOSA podrà exigir a l’Usuari algunes dades personals a través dels formularis proporcionats a aquest efecte.

Quan l’usuari no s’hagi enregistrat en aquest lloc web i porti a terme una navegació anònima, cal que tingui en compte i se li comunica que l’enviament d’un correu electrònic a TRACOSA, així com la comunicació per part de l’usuari de qualsevol altra dada personal a través de qualsevol mitjà, comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i explícit per al tractament de les dades personals per part de l’entitat esmentada.

La subscripció per part de l’usuari al servei de recepció de la Newsletter comporta la prestació del seu consentiment inequívoc a la recepció d’aquests continguts i/o de la publicitat o informació comercial relacionada amb TRACOSA.

Per tant, i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als usuaris que les dades personals que ens proporcionin a través del nostre lloc web o mitjançant els enviaments de correus electrònics, s’incorporaran als fitxers declarats al Registre General de Protecció de Dades propietat de TRACOSA ADUANAS S.A. amb domicili social a Avinguda del Paral·lel, 15, 2n, 08004 Barcelona, amb la finalitat de ser emprats per a la gestió de la seva sol·licitud d’informació i per a l’enviament de comunicacions publicitàries sobre les ofertes de TRACOSA.

Per la seva banda, TRACOSA informa a tots els usuaris sobre el caràcter no obligatori de la recollida de dades de caràcter personal, llevat dels camps en els que s’indiqui el contrari. Així i tot, el no emplenament d’aquestes dades podrà impedir la prestació de tots aquells Serveis vinculats a aquestes dades i alliberarà a TRACOSA de qualsevol responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta d’aquests Serveis.

Correspon a l’usuari l’obligació de facilitar dades veraces i mantenir-les actualitzades, i TRACOSA es reserva el dret d’excloure dels Serveis als Usuaris que hagin facilitat dades falses, deixant de banda les demés accions que procedeixin en Dret. Tots els usuaris podran exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant l’enviament per correu electrònic del formulari de contacte degudament emplenat: https://www.tracosa.com /contacto/

 

 

VI. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Pel que fa a les qüestions d’interpretació o litigioses que es puguin plantejar, s’aplicarà la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.